Kursplaner SFI

Kurs C

Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs

Hörförståelse

Eleven ska kunna förstå tydligt, enkelt tal i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. korta och tydliga budskap och meddelanden, berättelser om och beskrivningar av för eleven bekanta ämnen och områden samt enkla instruktioner.

Läsförståelse

Eleven ska kunna förstå och använda enkla, vanligt förekommande texter i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. korta berättande och beskrivande texter, för eleven relevant information i faktaorienterade texter samt tydliga meddelanden, föreskrifter och instruktioner.

Samtal och muntlig interaktion

Eleven ska kunna medverka i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv genom att t.ex. utbyta tankar och information om bekanta ämnen i korta samtal samt diskutera vanliga frågor på ett enkelt sätt och i viss mån anpassa sitt språk efter situationen.

Muntlig produktion

Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt språk i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. beskriva och återberätta upplevelser, uttrycka och motivera åsikter samt ge råd och instruktioner.

Skriftlig färdighet

Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt språk i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. skriva korta personliga texter för att förmedla erfarenheter och åsikter och beskriva upplevelser, känslor och intryck, korta faktaorienterade texter om bekanta ämnen samt vanligt förekommande, mer formella texter.

Kurs D

Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs

Hörförståelse

Eleven ska kunna förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. berättande och beskrivande texter, information om aktuella frågor och ämnen samt detaljerade och tydliga instruktioner.

Läsförståelse

Eleven ska kunna förstå och använda enkla texter i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. berättande, beskrivande och faktaorienterade texter och reflektera över innehåll och syfte, olika typer av informativa texter samt föreskrifter och instruktioner.

Samtal och muntlig interaktion

Eleven ska kunna medverka i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv genom att t.ex. delta i samtal om ämnen av allmänt intresse och i viss mån anpassa sitt språk efter situationen samt beskriva problem och jämföra, bedöma, diskutera och argumentera för olika alternativ.

Muntlig produktion

Eleven ska kunna kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv genom att t.ex. redogöra för aktuella händelser och ämnen, beskriva och jämföra åsikter, känslor och intryck, ge råd och instruktioner samt anpassa sitt språk efter situationen.

Skriftlig färdighet

Eleven ska kunna kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv genom att t.ex. skriva sammanhängande texter om händelser och ämnen som är bekanta eller av personligt intresse, skriva enkla argumenterande texter för att förmedla information och tankar om konkreta och abstrakta ämnen samt föra anteckningar om ett bekant ämne.
Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)
Kursplanen för svenskundervisning för invandrare (sfi) är utarbetad för tre olika studievägar för att bättre möta deltagarnas olika behov och förutsättningar.
Den grundläggande utbildningen för svenskundervisning för invandrare består av tre studievägar där varje studieväg innehåller två kurser. Studieväg 1 är tänkt för invandrare som är analfabeter eller kortutbildade. Studieväg 2 och 3 har en snabbare studietakt och mer avancerade mål.
Kursplanesystemet gör det möjligt för deltagarna att kombinera eller integrera kurser inom sfi med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning.

Källa: Skolverkets hemsida hämtat 120515

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar